Toewijzing

Toewijzingscriteria Starterswoningen (artikel 11.A)
1. Om tot het kopen van een nog te ontwikkelen starterswoning over te kunnen gaan dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen. Geïnteresseerden worden ingedeeld in een aantal categorieën, te weten A-geïnteresseerden, B-geïnteresseerden en C-geïnteresseerden.
2. A-geïnteresseerden zijn mensen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van de Gemeente Opmeer en die woonachtig zijn in het Centraal Bureau Statistiek postcodegebied Hoogwoud, hierna te noemen: ‘CBS-postcodegebied Hoogwoud’. Het CBS-postcodegebied Hoogwoud omvat de postcodes 1718, 1716 MB, 1716 KC, 1716 KB en 1704 DJ.
3. B-geïnteresseerden zijn mensen die niet woonachtig zijn in het hiervoor omschreven CBS- postcodegebied, doch wel sociaal-economisch gebonden zijn aan Hoogwoud, door:
a. vanaf geboorte in Hoogwoud woonachtig te zijn geweest; of
b. actief lid óf actief vrijwilliger te zijn van een vereniging of stichting met haar zetel in Hoogwoud; of c. werkzaam te zijn in Hoogwoud
4. C-geïnteresseerden zijn belangstellenden van buiten het hiervoor omschreven CBS postcodegebied en die niet kunnen worden aangemerkt als B-geïnteresseerden.

Toewijzingscriteria Seniorenwoningen (artikel 11.B)
1. Om tot het kopen van een nog te ontwikkelen seniorenwoning over te kunnen gaan dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen. Geïnteresseerden worden ingedeeld in een aantal categorieën, te weten A-geïnteresseerden, B-geïnteresseerden en C-geïnteresseerden. Een geïnteresseerde koper dient - ingeval hij/zij of zijn/haar partner met wie hij/zij een gezamenlijke huishouding voert deze bezit zich te verbinden zijn/haar/hun bestaande in het CBS-postcodegebied Hoogwoud gelegen woning te verkopen aan een inwoner die in de Basis Administratie Personen van de Gemeente Opmeer staat ingeschreven als woonachtig in het CBS-postcodegebied Hoogwoud, een en ander overeenkomstig de hierna geformuleerde omschrijving A-geïnteresseerden of B-geïnteresseerden. Dit om de doorstroming van woningen voor andere ingezetenen van Hoogwoud te bevorderen.
2. Mocht het zo zijn dat de verkoop door de geïnteresseerde koper van een seniorenwoning van de hiervoor onder 1. bedoelde bestaande woning binnen een periode van tenminste zes (6) maanden gerekend vanaf de datum van toewijzing van de seniorenwoning meermalen wordt ontbonden op grond van het niet verkrijgen van de benodigde financiering door de koper(s) van bedoelde bestaande woning, dan heeft de geïnteresseerde koper van de seniorenwoning, dan wel zijn partner, het recht bedoelde bestaande woning te verkopen aan een persoon die in de Basis Administratie Personen van de Gemeente Opmeer staat ingeschreven als woonachtig in het CBS-postcodegebied Opmeer.
3. Mocht het zo zijn dat de verkoop door de geïnteresseerde koper van een seniorenwoning van de hiervoor onder 1. bedoelde bestaande woning ondanks voldoende aantoonbare inspanningen binnen een periode van één jaar gerekend vanaf de datum van toewijzing van de seniorenwoning nog niet heeft plaatsgevonden, dan heeft de geïnteresseerde koper van de seniorenwoning, dan wel zijn partner, het recht bedoelde bestaande woning te verkopen aan een persoon die woonachtig is buiten de gemeente Opmeer.
4. Een geïnteresseerde koper van een seniorenwoning heeft, in afwijking van hetgeen in dit artikel in de leden 1., 2. en 3. is bepaald, het recht de in lid 1. bedoelde bestaande woning te verkopen aan een kind of kleinkind, onder de voorwaarde dat dit kind of kleinkind de woning zelf met zijn gezin gaat bewonen. De verkopende en kopende partijen zijn alsdan verplicht in de tussen hen op te maken koopovereenkomst een bepaling op te nemen dat dit kind of kleinkind de woning niet binnen een periode van vijf jaar mag doorverkopen aan een koper van buiten het CBS postcodegebied Hoogwoud.
5. Ingeval een geïnteresseerde koper van een seniorenwoning zich niet houdt aan de in dit artikel omschreven afspraken verbeurt hij ten behoeve van de Stichting CPO Hoogwoud een direct en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete groot dertig duizend euro (€ 30.000,00), welke boete niet vatbaar is voor rechterlijke matiging.
6. A-geïnteresseerden zijn mensen als hiervoor in artikel 11.A lid 2 omschreven.
7. B-geïnteresseerden zijn mensen als hiervoor in artikel 11.A lid 3 omschreven.
8. C-geïnteresseerden zijn mensen als hiervoor in artikel 11.A lid 4 omschreven.

Copyright CPO Hoogwoud 2023